Zásady zpracování osobních údajů

A.   Uživatelé jako správci osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů

1.    Uživatelé (Zákazníci, Zhotovitelé) zadávají do Portálu (při zadávání Poptávek nebo vkládání Nabídek) následující osobní údaje:

-          jméno,

-          příjmení,

-          e-mail,

-          telefonní číslo,

-          informace z profilů sociálních sítí, pokud Uživatel zvolí přihlášení přes tuto sociální síť ,

-          informace o Poptávkách nebo Nabídkách

Společnost je zpracovává za účelem jejich předání Uživatelům, vystupuje tedy v pozici zpracovatele pro správce – Uživatele.

2.    V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů Uživatelem nebo ohledně výkonu vašich práv kontaktujte dané Uživatele na jejich kontaktní e-mailovou adresu.

3.    Ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), strany uvádí, že:

a.    Společnost zpracovává osobní údaje Uživatelů, s výjimkami stanovenými v Podmínkách, pro účely umožnění poskytnutí Služeb Uživatelům;

b.    Společnost se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání;

c.     Společnost se zavazuje používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinna zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě, netvořit kopie databáze osobních údajů, užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech, neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude schválen Uživatelem nebo neplyne ze smluvního vztahu stran nebo Podmínek, dodržovat mlčenlivost ohledně údajů, zpracovávat údaje pouze v takové podobě, v jaké jí byly předány, zpracovávat údaje pouze za účelem vymezeným Podmínkami a pouze v rozsahu nutném pro naplnění účelu, nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;

d.    Společnost je povinna zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby jí pověřené ke zpracování osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle smluvního vztahu stran nebo Podmínek a dle Nařízení;

e.    Společnost i Uživatelé se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů povinnosti stanovené Nařízením a obecně závaznými právními předpisy;

f.      Uživatel souhlasí, že Společnost je oprávněna pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele bez dodatečného výslovného konkrétního povolení Uživatele (dále jen „podzpracovatel“) pro účely vývoje, údržby a správy Portálu - pokud Společnost zapojí podzpracovatele, musí být tomuto podzpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v těchto Zásadách, Podmínkách a v Nařízení;

g.    Společnost se zavazuje poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito Zásadami, Podmínkami nebo Nařízením týkající se osobních údajů a umožnit správci audit v přiměřeném rozsahu - audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 30 pracovních dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti Společnosti, náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností Společnosti, hradí Uživatel;

h.    v případě jakéhokoliv ukončení zpracování osobních údajů pro Uživatele je Společnost povinna provést likvidaci osobních údajů, které jí byly poskytnuty na základě jejich smluvního vztahu, pokud k jejich dalšímu zpracování nebude dán jiný právní titul;

i.      Uživatel i Společnost se zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním údajů pověřeny.

 

B.   Společnost jako správce osobních údajů

Zasílání obchodních sdělení Společností

1. Společnost zpracovává osobní údaje Uživatelů za účelem zasílání obchodních sdělení, v této pozici vystupuje jako správce osobních údajů.

2. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přihlášení do Uživatelského účtu.

3. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.

 

Informace o zpracování osobních údajů Uživatelů

1.    Společnost jako správce osobních údajů zpracovává následující údaje Uživatelů:

-          jméno,

-          příjmení,

-          město,

-          e-mail,

-          telefonní číslo,

-          podobiznu zachycenou na fotografii 

v souladu s Nařízením, a to za účelem administrace uživatelského účtu, umožnění poskytování Služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

2.    Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 2 let od realizace posledního přihlášení do uživatelského účtu anebo posledního odběru Služeb, podle toho, která z těchto událostí nastala později, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

3.    Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

-          čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy,

-          čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování na základě právní povinnosti správce,a

-          čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

4.    Osobní údaje zpracovává Společnost, ke zpracování může využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:

-          Správce portálu; 

-          Poskytovatele platebních služeb;

-          Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společnost nepoužívá.

 

Zpracování osobních údajů z poskytnutých dokladů za účelem ověření uživatelského účtu

1.    Uživatel si může nechat ověřit svůj účet a získat tak status Ověřeného uživatele (Ověřený Zhotovitel, Ověřený Zákazník).

2.    Za tímto účelem Uživatel dobrovolně poskytne Společnosti (správci osobních údajů) a Správci portálu (zpracovateli) osobní údaje a potvrzení o svých dokladech. S takovým předáním vyjadřuje Uživatel souhlas zaškrnutím políčka  „Souhlasím s předáním a zpracováním osobních údajů v předávaných dokumentech obsažených“. 

3.    Více podrobností je dostupných zde.

 

Cookies

1.    Společnost (případně Správce portálu) jako správce osobních údajů na webových stránkách používá cookies, a to z důvodů:

-          měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

-          fungování webových stránek;

-          přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas. 

2.    Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

3. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

4.    Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. To je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

5.    Uživatel má kdykoliv právo jeho souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely vzít zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

6.    Informace z cookies se nebudou používat za účelem identifikace Uživatele, což neplatí v případě podvodného nebo jinak nezákonného jednání Uživatele.

7.    Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování Návštěvníků – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu info@chiqchaq.czNámitka bude vyhodnocena bezodkladně.

8.    Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

9.    Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

10.  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány také společností ….. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://chiqchaq.cz/cz/info/company/zasady/

11.  Na stránkách používáme aktuálně následující cookies:

 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Např. systémová

Např.

Abcde

Např.

Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…

Např.

Do uzavření okna prohlížeče

Např.

jde o cookie z našeho webu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte vůči Společnosti jako správci osobních údajů následující práva:

-          kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,

-          vzít souhlas zpět,

-          vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@chiqchaq.cz,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy, výmaz však může mít za následek, že Uživatel nebude mít na Portál přístup ani možnost využívat jeho funkce,

-          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Společnost můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese info@chiqchaq.cz