Public Offer

Prosíme Vás, abyste se před využíváním služeb poskytovaných na tomto portálu seznámili s těmito pravidly používání portálu ChiqChaq provozovaného níže uvedenou společností na webových stránkách https://www.chiqchaq.cz .

Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, opusťte, prosíme, tento web.

Tyto změny jsou účinné dnem zveřejnění na stránkách https://www.chiqchaq.cz.

Podmínky využívání portálu ChiqChaq

(dále jen jako „Podmínky“)

 

Verze "07" 05 2019

 

good 4 people s.r.o. (dále jen jako „Společnost“),

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207131,

IČ 015 06 366,

 

Uživatel/Návštěvník si jsou vědomi požadavků, které Podmínky stanovují a které jsou nezbytné za účelem zajištění platnosti jejich vztahu se Společností, jsou svéprávní, disponují příslušnými oprávněními potřebnými k uzavření případné smlouvy, jsou si plně vědomi významu svého jednání a v souladu se svobodným vyjádřením své vůle naplňují svou vůli, s cílem dostát svým závazkům, jsou srozuměni a chápou právní povahu tohoto vztahu, jakož i svá práva a povinnosti vyplývající z případné smlouvy, a v souladu s právními předpisy v aktuálním znění souhlasí s následujícími podmínkami:

 

1. Vysvětlivky

 

 

2. Obecná ustanovení

 

Tyto Podmínky stanovují podmínky využívání tohoto Portálu Uživateli a Návštěvníky.

 

Aktuální verze je k dispozici na http://chiqchaq.cz/cz/info/company/public-offer/. Uživatel / Návštěvník je povinen sledovat aktuální verzi těchto Podmínek.

Akceptací těchto Podmínek je uzavřena smlouva mezi Uživatelem/Návštěvníkem a Společností (dále jen „Smlouva“). Uživatel / Návštěvník se Smlouvou akceptací Podmínek souhlasí v plném rozsahu. Vezměte, prosíme, na vědomí, že Uživatel/Návštěvník, který vyjádří svůj úmysl uzavřít Smlouvu, nemá právo navrhnout jeho odlišné smluvní podmínky.

Tyto Podmínky může Společnost, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů či změny cen nebo obsahu placených služeb, v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.

Pokud mezi stranami nebyla uzavřena Smlouva nebo se jedná o Návštěvníka (tedy osobu, která se neregistrovala a nezadala tak svoji e-mailovou adresu, na kterou ji může Společnost kontaktovat), Podmínky využívání portálu ChiqChaq webu může Společnost bez předchozího upozornění změnit.

Pokud byla mezi stranami uzavřena Smlouva, o takové změně Podmínek a tedy i Smlouvy bude Společnost nebo Správce portálu Uživatele informovat zasláním e-mailové zprávy, a to alespoň jeden měsíc před zamýšleným datem účinnosti změny, přičemž nesouhlas se změnou Podmínek můžete vyjádřit po přístupu do Portálu, kde budete viditelně upozorněni na změnu Podmínek a požádáni o akceptaci těchto změn. Pokud vyjádříte souhlas s touto změnou nebo se v dané lhůtě jednoho měsíce od oznámení změny nevyjádříte, bude v odebírání Služeb pokračováno, a to za nových podmínek s účinností oznamované změny. Pokud vyjádříte svůj nesouhlas, nebude vám umožněno Služby do budoucna využívat a Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.

Okamžikem, kdy Uživatel/Návštěvník začne používat služby, materiály, informace či jiné prvky týkající se Portálu nebo dokončí registrační proces (vyplní příslušný formulář) do Portálu, má se za to, že Podmínky akceptuje bez výhrad a že je s nimi srozuměn.

V případě, že Uživatel/Návštěvník nebude s těmito Podmínkami souhlasit nebo některému bodu neporozumí, neměl by tento Portál, materiály, informace nebo jiné prvky spojené s Portálem používat a Společnost ho vyzývá, aby jej opustil.

Tyto Podmínky upravují provozování a používání Portálu, jakož i vztahy vyplývající z používání Portálu a jeho Služeb Uživateli/Návštěvníky.

Portál má právo rozšířit portfolio svých poskytovaných služeb a stanovit podmínky jejich využívání.

Společnost není organizátorem ani iniciátorem dohod mezi Uživateli nebo jejich stranou. Portál je pouze komunikační platformou, která Uživatelům poskytuje příležitost umísťovat, prodávat a nakupovat legální zboží a služby, a to kdykoli, kdekoli a za jakoukoli cenu.

Všechny dohody uzavřené prostřednictvím Portálu jsou uzavřeny přímo mezi Uživateli - Zákazníkem a Zhotovitelem.

Společnost není stranou dohod či smluv uzavřených mezi Uživateli, poskytuje pouze komunikační platformu pro umísťování poptávek a výměnu informací.

Všechna (současná i budoucí) práva a povinnosti vyplývající z dohod (smluv) vznikají přímo na straně Uživatelů - Zákazníka a Zhotovitele.


3. Registrace uživatele

K tomu, aby se Návštěvník stal Uživatelem, se musí do Portálu registrovat (dále jen „Registrace“).

Při Registraci Uživatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a tedy i se Smlouvou a souhlasí s nimi.

 

Uživatel odpovídá za přesnost a správnost informací, které při Registraci uvedl.

Při Registraci si Uživatel zvolí jedinečné Přihlašovací jméno.

Přihlašovací jméno nesmí:

Portál automaticky Uživateli vygeneruje Heslo. Poté má Uživatel právo si heslo změnit na jiné dle svého uvážení. Doporučujeme používat hesla, která tvoří nejméně šest znaků a která zahrnují malá i velká písmeny a čísla.

 

Uživatel nesmí Heslo zveřejňovat třetím stranám. Společnost nenese odpovědnost za porušení práv Uživatele třetími stranami, které se neoprávněně dostanou k Přihlašovacímu jménu a Heslu Uživatele.

V případě podezření z ohrožení bezpečnosti Uživatele, jeho Přihlašovacího jména a Hesla nebo možnosti neoprávněného užití třetími stranami bude Uživatel neprodleně informovat Správce portálu zasláním emailu na info@chiqchaq.cz.

 

Uživatel odpovídá za veškeré aktivity na Portálu uskutečněné pod jeho Přihlašovacím jménem do okamžiku, než ho Správce portálu upozorní na možné neoprávněné použití třetími stranami.

Uživatel má právo se zaregistrovat do Portálu pouze jednou. Má-li Uživatel několik aktivních účtů, může Správce portálu vymazat duplicitní Uživatelské účty bez předchozího oznámení.

 

Uživatel má právo jednostranně zrušit svou Registraci a to bez udání důvodu a bez nutnosti oznamovat tuto skutečnost Společnosti.

 

4. Ověření uživatele

Po dokončení Registrace si Uživatel může nechat ověřit svůj účet a získat tak status Ověřeného uživatele (Ověřený Zhotovitel, Ověřený Zákazník). Za tímto účelem Uživatel dobrovolně poskytne Společnosti a Správci portálu osobní údaje a potvrzení o svých dokladech- naskenovanou kopii svého cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti, na němž je jeho fotografie. Správce portálu tyto osobní údaje využije pouze za účelem ověření účtu a bude je uchovávat jen po dobu nutnou k provedení tohoto účelu. Podrobnosti k tomu lze nalézt v Zásadách zpracování osobních údajů.

Použití některých funkcí na Portálu nebo Služeb je možné pouze po dokončení ověření Uživatele.

Status Ověřeného uživatele může být Uživateli odebrán, kdykoli to Správce portálu uzná za vhodné, a to bez uvedení důvodů.

Uživatel udělí Správci portálu souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jí předal, a to dle podmínek stanovených v těchto Podmínkách a v Zásadách ochrany soukromí.

 

5. Práva a povinnosti

Uživatel/Návštěvník má právo využívat Portál v souladu s těmito Podmínkami, jakož i v souladu s pravidly a pokyny, které Společnost uveřejní na Portálu.

Návštěvník Portálu může využívat následující Služby:

Uživatelé mají kromě práv, která jsou jim jako Návštěvníkům udělena, právo:

Zhotovitelé mají právo:

 

Uživatel/Návštěvník se zavazuje, že nebude používat Portál k nelegálním nebo zakázaným činnostem, že bude dodržovat právní předpisy České republiky a Podmínky, a že mimo jiné nebude:

 

Uživatel nesmí na Portál vkládat žádné informace v rozporu s podmínkami této Smlouvy nebo právy třetích stran, zvláště pak tyto informace nesmí obsahovat:

Společnost / Správce portálu si vyhrazují právo vymáhat nároky plynoucí ze Smlouvy a těchto Podmínek, pozastavit přístup Uživatele do Portálu, a to kdykoli bez předchozího oznámení v případě, že Uživatel nebude dodržovat (nebo vznikne podezření, že Uživatel porušuje) jakékoli ustanovení Podmínek. V případě, že Společnost / Správce portálu v rozsahu této Smlouvy zakáže anebo přeruší přístup Uživatele do Portálu, neodpovídají a nejsou povinni hradit Uživatel jakékoli ztráty vzniklé z používání Portálu a spojené s ukončením nebo pozastavením přístupu do Portálu.

Návštěvník/Uživatel prohlašuje a odpovídá za to, že má veškerá potřebná oprávnění využívat materiály zveřejněné na Portálu.

Uživatelé (Zákazníci a Zhotovitelé) se zavazují, že budou řádně plnit své vzájemné povinnosti dle smlouvy o poskytování služeb/zhotovení díla uzavřených mezi Uživateli díky zveřejnění na Portálu.

Společnost se zavazuje, že se vynasnaží řádně plnit své závazky vyplývající z těchto Podmínek, a to včetně běžného provozování Služeb na Portálu a nešíření osobních údajů poskytnutých Uživateli třetím stranám, vyjma případů stanovených v právních předpisech.

Společnost má právo kdykoli Portál nebo jakoukoliv jeho část uzavřít bez předchozího oznámení Uživateli. V takovém případě Společnost neodpovídá za uzavření Portálu, ani jeho části.

Společnost/Správce portálu mají právo odstranit jakýkoli obsah bez uvedení důvodů v případě porušení platných právních předpisů České republiky, Podmínek anebo jiných pravidel používání Portálu.

Společnost má právo dle vlastního uvážení neakceptovat, odstranit nebo přesunout jakoukoli Poptávku anebo Nabídku, zprávu nebo komentáře umístěné na Portálu, které porušují tyto Podmínky.

 

6. Podmínky vkládání a plnění poptávek

Uživatelé (Zákazníci) mohou na Portál vkládat Poptávky - poptávky zacílené na potenciální Zákazníky (Zhotovitele), které budou obsahovat Podmínky splnění poptávky (nabídky Zákazníka na uzavření smlouvy o poskytování služeb/zhotovení díla).

 

Fyzické osoby mohou Portál používat ke vkládání nebo plnění Poptávek zdarma.

Informace o poskytovaných službách/vyhotovení díla zveřejněných na Portále poskytuje Uživatel.

Vložením Poptávky a/nebo informací o vlastních službách se Uživatel zaručuje, že veškeré nabízené služby se řádně zveřejňují a jejich zveřejnění neporušuje právní předpisy ani práva třetích stran.

Za veškeré informace umístěné na Portálu skrze účet Uživatele odpovídá Uživatel sám. Portál slouží výhradně jako platforma pro Uživatele, kteří zde vkládají Poptávky a/nebo informace o svých službách či dílech a Společnost nenese odpovědnost vůči třetím stranám za informace vložené Uživateli do Portálu, a to včetně pravosti, souladu s právními předpisy atd.

Na Portál je zakázáno vkládat Poptávky, jejichž cílem je:

Uživatelé (Zhotovitelé) si sami vyhledávají nové Poptávky a vkládají své Nabídky k uveřejněným Poptávkám. Zákazník si vybírá Zhotovitele v termínu stanoveném v Poptávce (dále jen „Zvolení Zhotovitele“).

Podmínky splnění poptávky může Zákazník změnit pouze do uveřejnění první Nabídky Zhotovitele. Od okamžiku Zvolení Zhotovitele se má za to, že Zákazník a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb / zhotovení díla dle Podmínek splnění poptávky.

Po Zvolení Zhotovitele poskytne Portál Zákazníkovi a Zhotoviteli jejich kontaktní informace, a to zejména telefonní čísla a emailové adresy zadané Uživateli při Registraci.

Zhotovitelé nesmí postupovat zhotovení Poptávek na třetí strany (a to ani na svého manžela, děti, příbuzné či přátelé).

Po dokončení Poptávky je Zákazník povinen potvrdit, že Zhotovitel služby dle dohody stran služby poskytnul / dohodnuté dílo zhotovil.

 

7. Veřejné komentáře

 

Uživatel může využít funkci veřejných komentářů (dále jen „Veřejné komentáře“). Tím se rozumí možnost Uživatele vkládat do Portálu komentáře, které jsou pak viditelné pro všechny Uživatele, kteří příslušnou stránku navštíví.

V rámci Veřejných komentářů je zakázáno vkládat obsah, který:

Správce Portálu má právo kdykoli vymazat jakýkoliv komentář z Portálu, a to bez ohledu na to, zda je v souladu s Podmínkami či nikoli.

 

V případě jakéhokoliv zneužití Veřejných komentářů má Správce Portálu právo zablokovat účet daného Uživatele, a to buď trvale nebo dočasně.

 

8. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

Při Registraci poskytuje Uživatel Společnosti informace obsahující osobní údaje. Uživatel odpovídá za přesnost poskytnutých osobních údajů.

Společnost se zavazuje, že informace převzaté od Uživatelů nikomu dále neposkytne. Za porušení této povinnosti se nepovažuje poskytnutí informací dle požadavků stanovených zákonem.

 

Společnost nesmí neposkytovat údaje Uživatele třetím osobám, vyjma plnění oznamovacích povinností vyplývajících z právních předpisů.

Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

9. Autorská a vlastnická práva, ochranné známky

Veškeré materiály na Portálu, a to včetně názvů, log, ochranných známek, značek služeb, obchodních firem, fotografií, textů, sloupků, obrázků, klipů a dalších prvků obsahu na stránkách (dále jen jako „Obsah“), jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Obsah je vlastněn Společností a třetími stranami, které udělily Společnosti souhlas s vložením Obsahu nebo jakkoli na Portál vložily své materiály. Obsah je chráněn ze zákona, a to včetně mezinárodních úmluv a dalších právních předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví.

 

Uživatel souhlasí s tím, že při zveřejňování Poptávek je každá Poptávka označena logem (ochrannou známkou) Společnosti, což vyplývá ze samotné podstaty Služby.

 

Uživatel by měl vzít v potaz, že veškerý Obsah je chráněn autorským právem, není-li uvedeno jinak, a že nesmí používat Portál jinak, než jak je stanoveno v Podmínkách nebo aniž by si opatřil souhlas Společnosti.

 

Společnost neposkytuje žádné záruky na to, že použitím materiálů prezentovaných na Portále Uživatel neporuší cizí práva. Všechny produkty, služby, programy a technologie popsané na Portálu mohou být předmětem dalších práv (a to včetně autorských práv, práv ochranných známek a patentových práv), které náleží Správci portálu. Správce portálu si vyhrazuje právo tato práva nevyjmenovat konkrétně.

 

Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že používáním, stahováním nebo tisknutím chráněných materiálů nenabývá žádná práva duševního vlastnictví. Jakýkoli pokus porušovat práva Společnosti související s Obsahem, jakož i pokus poškodit bezpečnostní systém Portálu nebo používat Obsah k jinému účelu, než který stanovil držitel autorského práva, se považuje za porušení autorských práv, ochranných známek, regulatorních rozhodnutí o důvěrných a otevřených informacích, jakož i další právních předpisů.

 

Nic z toho, co Portál obsahuje, nelze bez písemného souhlasu Společnosti a / nebo Správce portálu nebo třetí strany, která vlastní tato práva k ochranným známkám, považovat za udělení licence nebo práva k využití ochranných známek, ani za ztrátu ochrany ochranné známky, ani za zbavení práva, ani za námitku, nebo ani za právo využít jakoukoliv ochrannou známku, která byla na Portálu zobrazena.

 

Nesprávné používání ochranných známek nebo jiných materiálů vložených do Portálu se zakazuje.

 

Pokud do Portálu budou vloženy informace, které mohou být přiřazeny k právům duševního vlastnictví Uživatele, uděluje Uživatel bezpodmínečný souhlas s použitím těchto práv duševního vlastnictví Společností a / nebo Správcem Portálu, a to včetně ochranných známek.

 

10. Odpovědnost

Návštěvníci/Uživatelé odpovídají za jejich veškerou činnost nebo nečinnost v rámci používání Portálu a Služeb v souladu se zákony České republiky.

 

V případě porušení těchto Podmínek ze strany Návštěvníků/Uživatelů si Společnost/Správce portálu vyhrazuje právo dočasně omezit přístup Návštěvníka/Uživatele do Portálu a ke Službám (dočasný zákaz) a v případě hrubého a/nebo opakovaného porušení Podmínek může zamítnout přístup ke Službám a do Portálu (trvale).

Společnost / Správce portálu neodpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění vzájemných práv a povinností Zákazníků a Zhotovitelů v souvislosti s Poptávkami vloženými na Portál.

 

Společnost neodpovídá za škody vzniklé v důsledku poskytnutého plnění (včetně kvality odvedené práce nebo kvality poskytnutých služeb) ani za nepatřičné chování smluvních stran.

 

Zhotovitel sám odpovídá Zákazníkovi za kvalitu díla/poskytnutých služeb. Společnost/Správce portálu neodpovídá za kvalitu, bezpečnost ani jiné vlastnosti Služeb/díla Zhotovitelů, jejichž Nabídky byly na Portál vloženy.

 

Některé služby/dílo vložené Zhotoviteli na Portál mohou být potenciálně nebezpečné (např. seskoky padákem). Odpovědnost za objednání takových služeb/díla nese vždy Zákazník.

 

Společnost neodpovídá za rozhodnutí přijatá Správcem portálu při řešení sporů mezi uživateli.

 

Společnost neodpovídá za ztráty ani škody vzniklé Návštěvníkům/Uživatelům v souvislosti s jednáním třetích stran.

 

Společnost prohlašuje, že nemůže zaručit, že žádný soubor ani program, který lze stáhnout z Portálu a/nebo který je použit na Portálu, neobsahuje chyby, viry, vady nebo jiné faktory, které mohou poškodit data, jakož i hardware nebo software Uživatele/Návštěvníka.

 

Služby se poskytují ve stavu „tak, jak jsou“, tj. bez přímých i nepřímých záruk jakéhokoli druhu. Uživatel se dobrovolně vzdává práva žalovat Společnost a práva na odškodnění za případné nebo reálné škody.

 

Společnost nenese vůči Uživateli/Návštěvníkovi ani třetím stranám odpovědnost za škody, které mohou být způsobeny použitím informací nebo materiálů vložených na Portál.

 

ZHOTOVITEL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM, ANI VŮČI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NEÚMYSLNÉ ŠKODY, A TO VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRACENÝCH DAT, POŠKOZENÍ CTI, DŮSTOJNOSTI NEBO POVĚSTI Z DŮVODU POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU, OBSAHU PORTÁLU NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ, K NIMŽ MÁTE PŘÍSTUP VY NEBO JINÉ OSOBY PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPRÁVA PORTÁLU NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORŇOVALA NEBO PŘED NÍ VAROVALA.

 

11. Řešení sporů

V případě, že mezi Společností a Uživateli/Návštěvníky vznikne spor nebo neshody kvůli Smlouvě, Podmínkám nebo v souvislosti s nimi, zavazují se strany řešit je společným jednáním. V případě, že se jakýkoli spor, neshody nebo nároky vzniklé ohledně Smlouvy nebo Podmínek nebo v souvislosti s nimi, a to včetně sporů týkajících se jejich plnění, porušení, výpovědi nebo neplatnosti, nepodaří vyřešit vyjednáváním stran, budou tyto spory posouzeny v souladu s platnými právními předpisy soudem.

 

V případě, že některému Uživateli vznikne vůči jinému Uživateli nárok v důsledku použití Služeb, Uživatel souhlasí s tím, že takový nárok uplatní sám za sebe a bez zásahů ze strany Společnosti, a rovněž zprošťuje Společnost veškerých požadavků, závazků, náhrad za odškodnění, výdajů (ztrát) vyplývajících z těchto požadavků či s nimi souvisejících.

 

V případě, že mezi Zákazníkem a Zhotovitelem vznikne spor ohledně plnění Poptávky a tento spor si strany nevyřeší přímo mezi sebou, mohou požádat o pomoc Správce portálu, který má právo, nikoli však povinnost, dle svého uvážení danou situaci vyřešit. Uživatelé souhlasí s tím, že Správce portálu má po výsledném posouzení sporné situace právo přijmout veškeré nezbytné kroky. Rozhodnutí Správce portálu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

V případě, že dotčený spor nelze vyřešit jednáním, rozhodne o něm soud dle příslušnosti, která bude pro takový spor určena v souladu s právními předpisy České republiky.

 

Smlouva a Podmínky se řídí právními předpisy České republiky, stejně tak i záležitosti jimi neupravené. Veškeré spory vyplývající ze vztahů, které se řídí touto Smlouvou, budou řešeny v souladu s postupy stanovenými českými zákony. Kdekoli se v Podmínkách objeví pojmy „platné právní předpisy“ nebo „rozhodné právo“, rozumí se tím právní předpisy České republiky.

 

12. Platební podmínky

 

Cena za Služby Portálu se liší podle zvoleného profilu.

 

Aktuální ceník a popis funkcí profilů je stanoven v Příloze těchto podmínek: Varianty profilů na Portálu. Závazná je jeho aktuální podoba v momentě odeslání návrhu na zvolení profilu v rozhraní Portálu.

 

Cenu za daný profil můžete uhradit bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ….

Závazek Uživatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.

Jakmile Společnost bude evidovat částku za zvolenou variantu profilu, odešle Uživateli potvrzovací e-mail a umožní mu využívat funkce zvoleného profilu.

 

Pro každou platbu Společnost po uhrazení ceny vystaví fakturu/daňový doklad. Ta/ten bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů.

 

Ceny jsou uvedeny  bez DPH. Společnost je/není plátcem DPH.

 

13. Ostatní podmínky

Společnost neodpovídá za to, že Služby a Portál budou fungovat bez přerušení a že se během jejich fungování nevyskytnou chyby.

 

Společnost upozorňuje, že pokud bude Uživatel chtít reklamovat vady, které vzniknou na objednaném díle/službách, nelze takovou reklamaci uplatnit vůči Společnosti! Společnost totiž může vyhovět reklamaci pouze takových Služeb, které sama poskytuje (to znamená např. poskytnutí objednaných a zaplacených funkcí profilu). Placené Služby, které Společnost poskytuje a které jediné lze Společnosti reklamovat, jsou popsány v příloze Podmínky používání placených služeb na Portálu.

 

Pokud má Uživatel s ohledem na výše uvedené za to, že poskytnutá Služba Společnosti, za kterou zaplatil, má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), má právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem.

 

Bude-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, může se Uživatel domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

Společnost upozorňuje na to, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá Služba neodpovídá subjektivnímu očekávání Uživatele.

 

Uživatelé mohou za podmínek výše uvedených reklamaci Služeb uplatnit na kontaktní e-mail Společnosti: … nebo na telefonní číslo: ….

 

Prosíme, uveďte k reklamaci následující:

 

Reklamaci Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Uživatelem Společnost písemně nedohodne na delší lhůtě.

 

Společnost neodpovídá za dostupnost Portálu a Služeb nonstop 24 hodin denně. Společnost má právo kdykoli odmítnout jakémukoli Návštěvníkovi/Uživateli používání Portálu a Služeb v případě porušení těchto Podmínek nebo z jiných důvodů.

 

Společnost uděluje Návštěvníkům/Uživatelům nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat Portál a jeho software v souladu s Podmínkami, a to pro soukromé nebo komerční účely, s tím, že ani Návštěvník/Uživatel ani jiné osoby s jejich pomocí nesmí:

Společnost si vyhrazuje právo odstranit ze svých serverů informace nebo materiály, které dle názoru Společnosti nejsou akceptovatelné, žádoucí nebo porušují Podmínky nebo rozhodné právo.

 

Společnost nekontroluje informace, služby ani výrobky, které jsou zveřejněné na Portálu.

 

Uživatel je srozuměn s tím, že veškeré zboží, informace, služby a služby nabízené nebo dostupné prostřednictvím Služby nebo Portálu (není-li výslovně uvedeno, že je poskytuje přímo Společnost) poskytují třetí osoby, které nemají se Společností žádný vztah.

Uživatel přejímá plnou odpovědnost a riziko spojené s používáním Služeb a Portálu. Společnost neposkytuje žádné záruky na zboží, informace, zařízení a služby poskytované pomocí Služeb nebo na Portálu. Společnost neodpovídá za žádné výdaje ani ztráty přímo či nepřímo vzniklé z obdobných dodávek prací/služeb Uživatelů.

Uživatel je srozuměn s tím, že je odpovědný za jeho posouzení přesnosti, úplnosti a vhodnosti všech názorů, hodnocení, služeb a dalších informací, kvality a vlastností zboží poskytovaného pomocí Služeb nebo na Portálu obecně.

Společnost může inzerovat Poptávky Uživatelů v hromadných sdělovacích prostředcích, na internetu, v knihách, sbírkách, v časopisech či propagačních materiálech Společnosti.

V případě všech dat a časů uváděných při používání Portálu a Služeb se rozumí oficiální čas v České republice.

Kromě těchto Podmínek se poskytování Služeb řídí i následujícími dokumenty:

 

14. Účinnost Podmínek

Podmínky a všechny jejich dodatky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.